تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

آموزش آیلتس ( IELTS ) قسمت 6 : زمان آینده ساده

ضمیمه ها

5.docx

سلام خدمت دوستان خوبم ، امروز درس ما زمان آینده ساده اس و می دونیم که زمانی که می خواهیم از آرزوهامون اهدافمون در زمان آینده حرف بزنیم نیاز به این زمان داریم ، اجازه بدین متن مورد نیاز این مطلب رو با هم مرور کنیم و بعد شما از ویدئو برای کامل کردن نکات کلی استفاده کنید تا تقریبا نکته ای جا نمونه.

زمان آینده

در زبان انگلیسی راه های متعددی برای بیان زمان آینده وجود دارد که در اینجا مهمترین آنها را عنوان می کنیم

- پیش بینی و بیان واقعیت

- قصد و نیت

- تنظیم کردن کاری یا برنامه ای

- وقایع برنامه ریزی شده

پیش بینی و بیان واقعیت

فعل کمکی will برای بیان پیس بینی و یا واقعیتی در آینده مورد استفاده قرار میگیرد

• The sun will rise at 6.30 tomorrow.

• Lunch break today will be 10 minutes longer than usual.

• In the year 2050 all students will have their own computers in school.

• If you help me, I will help you.

• Do you t

think she will come soon?

قصد و نیت

عبارت going to برای بیان قصد و نیت مورد استفاده قرار میگیرد

بیان قصد و نیت حالتی است که در آن شما به برنامه ای برای آینده از قبل فکر کرده باشید.

We're going to buy a new car next month.

• I'm going to work in a bank when I leave school.

• In the new year I'm going to stop eating so much junk.

• He's not going to go to the dance. He's got too much work.

نکته: اگر عبارت going to در زمان گذشته استفاده شود برای بیان قصد و نیتی مورد استفاده قرار میگیرد که انجام نشده باشد.

Examples:

I was going to study for my grammar test, but I had no time. He was going to call you, but he couldn't find his mobile phone. My grandmother was going to visit us, but she fell and broke her arm.

تنظیم کردن کاری یا برنامه ای

زمان حال استمراری برای صحبت در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرد

تنظیم کردن طرحی برای آینده است که شما از قبل به آن فکر کرده اید و با کسی درباره آن صحبت کرده اید.

I'm meeting my mother at the airport tomorrow.

• Our grandparents are visiting us this Christmas.

• Sorry, I can't stay after school today; I'm playing tennis with Jun-Sik.

• My sister's going to the dentist tomorrow.

وقایع برنامه ریزی شده

برای بیان این جملات از زمان حال ساده استفاده می گردد

Hurry up! The train departs in 10 minutes.

• I leave Frankfurt at 5 o'clock in the morning and arrive in New York

at midnight the next day.

• She has an appointment with the headmaster after school today.

• There's no need to hurry. The train doesn't leave for another 30 minutes.

ساختار will

[will + verb]

Examples:

• You will help him later.

• Will you help him later?

• You will not help him later.

ساختار going to

[amisare + going to + verb]

Examples:

• You are going to meet Jane tonight.

• Are you going to meet Jane tonight?

• You are not going to meet Jane tonight.

معانی مختلف مورد استفاده

برای بیان انجام عمل داوطلبانه

Will معمولا اینگونه نشان میدهد که گوینده قصد انجام کاری را به صورت داوطلبانه دارد. عمل داوطلبانه آن عملی است که شخصی پیشنهاد می دهد برای شخص دیگری انجام دهد. معمولا ما از will برای پاسخ دادن به درخواست های کمک دیگران از ان استفاده می کنیم.

Examples:

• I will send you the information when I get it.

• I will translate the email, so Mr. Smith can read it.

• Will you help me move this heavy table?

• Will you make dinner?

برای بیان قول

هنگامی که می خواهیم به کسی برای انجام کاری در آینده قول دهیم از will استفاده می کنیم.

Examples:

• I will call you when I arrive.

• If I am elected President of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance.

• I promise I will not tell him about the surprise party.

• Don't worry, I'll be careful.

استفاده از be going to برای بیان یک برنامه

با استفاده از be going to برنامه ای را برای آینده بیان می کنیم. این ایده را به وجود می آورد که گوینده قصد انجام کاری را در آینده دارد.مهم نیست که برنامه واقعیت داشته باشد یا خیر.

Examples:

• He is going to spend his vacation in Hawaii.

• She is not going to spend her vacation in Hawaii.

• I'm going to be an actor when I grow up.

• Michelle is going to begin medical school next year.

استفاده از will و be going to برای بیان پیش بینی

Will و be going to هر دو می توانند برای بیان پیش بینی در آینده استفاده شوند. پیش بینی ها حدسهایی هستند که ممکن است در آینده اتفاق بیافتند. در جملات پیش بینی فاعل کنترل اندکی از آینده دارد. در جملات زیر هیچ فرقی بین معانی وجود ندارد.

Examples:

• The year 2222 will be a very interesting year.

• The year 2222 is going to be a very interesting year.

• John Smith will be the next President.

• John Smith is going to be the next President.

• The movie "Zenith" will win several Academy Awards.

• The movie "Zenith" is going to win several Academy Awards.

مهم

در زمان آینده ساده همیشه قصدی که گوینده در ذهن دارد واضح نیست. اغلب بیش از یک راه برای تفسیر جملات وجود دارد.از زمان آینده در عبارات زمان آینده نمی توان استفاده کرد مانند دیگر حالات زمان آینده از زمان حال ساده نمی توان در عبارات زمانی که با when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless شروع می شوند استفاده کرد. در عوض به جای آینده ساده از زمان حال ساده استفاده می شود.

Examples:

• When you will arrive tonight, we will go out for dinner. Not Correct

• When you arrive tonight, we will go out for dinner. Correct

جایگاه قید

در مثال های زیر جایگاه قیدهای دستوری را نشان می دهد.

Examples:

• You will never help him.

• Will you ever help him?

• You are never going to meet Jane.

• Are you ever going to meet Jane?

انواع اشکال زمان آینده

"Will"

Positive Negative Question

• I will help.

• You will help.

• We will help.

• They will help.

• He will help.

• She will help.

• It will help. • I will not help.

• You will not help.

• We will not help.

• They will not help.

• He will not help.

• She will not help.

• It will not help. • Will I help?

• Will you help?

• Will we help?

• Will they help?

• Will he help?

• Will she help?

• Will it help?

"Be Going to"

Positive Negative Question

• I am going to leave.

• You are going to leave.

• We are going to leave.

• They are going to leave.

• He is going to leave.

• She is going to leave.

• It is going to leave. • I am not going to leave.

• You are not going to leave.

• We are not going to leave.

• They are not going to leave.

• He is not going to leave.

• She is not going to leave.

• It is not going to leave. • Am I going to leave?

• Are you going to leave?

• Are we going to leave?

• Are they going to leave?

• Is he going to leave?

• Is she going to leave?

• Is it going to leave?
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...