تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

آموزش آیلتس ( IELTS ) قسمت 4 : زمان گذشته ساده

ضمیمه ها

3.docx

سلام مجدد به همه دوستان عزیز ، زمان گذشته ساده از لحاظ ساختاری بسیار شبیه حال ساده هست و ترکیب های مشابه داره و به همین خاطر در کنار هم یاد بگیرید چون بعد از اتمام زمان ها در جلسه ای که ترکیب زمان ها رو آموزش می دم زمان حال ساده و گذشته ساده با هم بررسی می شن. در زیر زمان گذشته ساده به صورتی متنی در اختیارتون قرار می گیره برای اون درسته از دوستانی که با متن رابطه خوبی برقرار می کنند برای زمانهای قبلی هم که ارسال شده این متن رو دریافت می کنید.

گذشته ساده

ساختار

فعل+ed یا حالت بی قاعده

مثال

You called Debbie.

Did you call Debbie?

You did not call Debbie

موارد استفاده از گذشته ساده

حالت اول: انجام عملی به صورت کامل در گذشته. یعنی عملی در گذشته شروع شده و در گذشته به پایان رسیده است.


مثال

I saw a new opera show yesterday.

I didn't see a cat yesterday.

Last year, I moved to Germany.

Last year, I didn't travel to Korea.

Did you have dinner last night?

She washed her car.

He didn't wash his car.

حالت دوم: تعدادی عمل که همگی در گذشته شروع و به پایان رسیده اند و این اعمال به ترتیب انجام شده اند.

مثال

I finished cleaning the house, walked to the park, and found a beautiful place to relax.

He arrived from the bus station at 9:30, checked into the motel at 11:00, and met my colleagues at 12:00.

Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs?

حالت سوم: اتفاقی که در گذشته شروع شده مدتی طول کشیده و به پایان رسیده است.

مثال

I lived in Peru for 5 years.

Shakira studied physics for 23 years.

They sat at that seat all day.

They did not stay at the hotel the entire day.

We talked together for thirty minutes.

A: How long did you stay here?

حالت چهارم: انجام یک سری عادات در گذشته

مثال

I studied French when I went to France.

He listened to the violin.

He didn't play the violin.

Did you play in a musical when you were a kid?

She worked at the grocery store after school.

حالت پنجم: حقایق و موارد عمومی مربوط به گذشته

مثال

She was rude as a child, but now she is very polite.

He didn't like eggplant before, now he loves it.

Did you live in Tehran when you were a student?

People paid much less to make phone calls in the past.

When I paid her 2 dollars, she gave me a bag.

She gave me a bag when I paid her 2 dollars.

محل قرار گرفتن قید در مثال های زیر مشخص شده است.

مثال

He never called Debra.

Did you ever call Debra?

 اشکال زمان گذشته ساده

اکثر افعال به ed ختم می شوند در حالت منفی و سوالی از did استفاده می شود که در این حالت فعل ed را از دست می دهد و به صورت ساده استفاده می شود.

Positive Negative Question
I waited.
You waited.
We waited.
They waited.
He waited.
She waited.
It waited. I did not wait.
You did not wait.
We did not wait.
They did not wait.
He did not wait.
She did not wait.
It did not wait. Did I wait?
Did you wait?
Did we wait?
Did they wait?
Did he wait?
Did she wait?
Did it wait?

افعال بی قاعده

در این حالت شکل تغییر می کند و بعد از استفاده از فعل کمکی Did فعل به حالت اول باز می گردد.

Positive Negative Question

I had.

You had.

We had.

They had.

He had.

She had.

It had. I did not have.

You did not have.

We did not have.

They did not have.

He did not have.

She did not have.

It did not have. Did I have?

Did you have?

Did we have?

Did they have?

Did he have?

Did she have?

Did it have?

افعالTo Be

در این حالت ما از was/were استفاده می کنیم

Positive Negative Question

I was.

You were.

We were.

They were.

He was.

She was.

It was. I was not.

You were not.

We were not.

They were not.

He was not.

She was not.

It was not. Was I?

Were you?

Were we?

Were they?

Was he?

Was she?

Was it?

افعالModal

"Must" → "had to":

I must call my wife now.

I had to call my wife yesterday.

Can Could

Shall Should
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...